Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie działającym pod adresem animi2.com (zwanym dalej Sklepem).

2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 • Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego),
 • Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu,
 • Regulamin - niniejszy regulamin,
 • Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem www.animi2.com, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Towary Klientom,
 • Sprzedawca - Lethe Jakub Chmielniak z siedzibą przy ul. Czajkowskiego 15 w Bielsku-Białej (kod pocztowy: 43-30), NIP: 9372497177), prowadząca wydawnictwo Animi2 (tel./fax +48 334867005, email: info@animi2.com,
 • Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 2019 poz. 134.),
 • Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.

3. Podane w Sklepie ceny:  

 • nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy,
 • podawane są w wysokości brutto, w walucie wybranej przez Klienta spośród następujących: polskie złote (PLN), funty brytyjskie (GBP), dolary amerykańskie (USD) lub euro (EUR), 
 • nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności - o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia (zgodnie z §3).

§2 Rejestracja konta

1. Klienci mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Sklepu, co skutkuje założeniem Konta.

2. Rejestracja następuje poprzez:

 • wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym zdefiniowanie loginu i hasła, a także podanie adresu poczty elektronicznej. Nadto, w ramach Konta Klient może zapisać: imię i nazwisko, adres doręczeń oraz nr telefonu,
 • zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki plików cookie, 

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odnośnika (hiperłącza). 

4. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: info@animi2.com.

5. Po zalogowaniu Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu uzależnionych od dysponowania Kontem, po Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu e-mail podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.

6. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient: 

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • za pośrednictwem sklepu internetowego dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego.
 • W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

  7. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu. 

  §3 Składanie zamówień

  1. Klient może dokonywać zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu. W tym celu Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.

  2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:

  • określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli te występują),
  • potwierdzić dane zgromadzone w Koncie, a w przypadku Klientów niezalogowanych – podać dane określone w §2 ust. 1 lit. a powyżej (z wyłączeniem nr telefonu, którego podanie jest fakultatywne) oraz zaakceptować treść „regulaminu” wraz z „polityką prywatności” (lub zalogować się).

  3. Na koniec, w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Klient powinien kliknąć „potwierdź i zapłać”. Od tej chwili nie ma już możliwości zmiany treści zamówienia.

  4. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2).

  5. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 4, Klient otrzymuje od Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia).

  6. Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone w ust. 2 lit. a powyżej. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 5, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

  §4 Płatność

  1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:

  systemem PayU,

  za pobraniem.

  Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

  2. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3.

  3. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi paragon lub, na żądanie Klienta, fakturę VAT - i załącza ów dokument do Towaru.

  4. Zapłata za Towar powinna być dokonana przed dostawą Towarów, za wyjątkiem płatności za pobraniem.

  §5 Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

  1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym.

  2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.

  3. Możliwe sposoby dostawy to:

  przesyłka Biznesowa Poczty Polskiej,

  kurier Fedex/UPS.

  4. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3.

  5. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie 21 dni od przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas ten uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi:

  • 14 dni w przypadku wysyłki Pocztą Polską,
  • 5 dni w przypadku wysyłki kurierem Fedex/UPS .

  6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie terminu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.

  §6 Odpowiedzialność za wady

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80).

  2. Wady towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@animi2.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1.

  W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:

  • opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła,
  • datę ujawnienia wady,
  • czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji.

  Przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie. 

  3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby magazynu Sprzedawcy pod adresem: ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała.

  §7 Dane osobowe

  1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1000) lub niniejszym regulaminem. Dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) popularnie nazywanym „RODO”, obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku

  2. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych.

  3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lethe (ul. Św. Teresy 2/5, kod pocztowy: 31-162 Kraków, NIP: 5472209342, REGON: 381758842).

  4. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: info@animi2.com.

  5. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych..

  6. Poprzez rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i 3 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracji lub zamówienia celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).

  7. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

  8. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej drogą elektroniczną.

  9. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

  10. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisów prawa.

  §8 Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

  1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):

  • udostępnianie zawartości Sklepu;
  • zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

  2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.  

  3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

  4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.  

  5. Klient zobowiązuje się do:

  • niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy.

  6. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: info@animi2.com. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 21 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.  

  §9 Zmiany regulaminu

  1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

  • zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie;
  • zarejestrowani Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.

  2. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w niniejszym regulaminie ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta.

  3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia – będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

  §10 Postanowienia końcowe

  Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.